Sarok-pont


SAROK-PONT

Támogatási időszak: 2010.04.01. – 2012.02.29.
Támogatási szerződés száma: TÁMOP–5.3.3–08/1–KMR–2009–0005
Konzorciumvezető: Budapest Esély Nonprofit Kft.
Konzorciumi partnerek: Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány

A Budapest Esély Nonprofit Kft. támogatásának összege: 57.092.000.Ft


PROJEKT CÉLJA

A projekt célja a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése és munkaerő–piaci esélyeinek növelése komplex munkaerő–piaci szolgáltatások (mentorálás, önismeret–, kulcskompetenciák– és személyiségfejlesztés, csoportos terápiák, munkavállalási– és pálya–választási tanácsadás, álláskeresési technikák) és szakképzések biztosításával, annak érdekében, hogy a projekt befejeztével a résztvevők képesek legyenek az önálló életvezetésre, újra álláskeresővé váljanak, képesek legyenek munkahelyüket hosszú távon megőrizni, önálló lakhatásukat önerőből fenntartani.

 

TEVÉKENYSÉGEK

TOBORZÁS

 • A projektcélkitűzés kritériumainak legmegfelelőbb hajléktalan emberek felkutatása.
 • Jusson el az információ az érintettek minél szélesebb rétegéhez 

 

KIVÁLASZTÁS

 • A toborzás során a projekttel kapcsolatba került célcsoport tagjai közül a megfelelő résztvevők kiválasztása.
 • Azok a hajléktalan emberek vegyenek részt a projektben, akiknél várhatóan a lemorzsolódással nem kell számolnunk.
 • Kiemelt kiválasztási szempontunk, a motiválhatóság, a kooperációs készség fejleszthetősége.

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE, VEZETÉSE

 • A projektrésztvevők fejlesztési területeinek kijelölése.
 • A problémafa elkészítése (ok–okozati összefüggések feltárása) annak érdekében, hogy az egyéni fejlesztés ütemét, a fejlesztési területeket a projektrésztvevővel közösen meghatározzuk.

 

ÖNISMERET, HELYEM A VILÁGBAN személyiségfejlesztési tréning

 • A résztvevők személyiségének feltérképezése.
 • A meglévő értékek erősítése, az esetleges problémás területek elemzése.
 • A fejlődés, a változtatás meghatározása.
 • Önbizalom növelése, a bizonytalanságérzés csökkentése.

 

ADDIKTOLÓGIAI CSOPORTTERÁPIA

 • A hajléktalan státusszal járó, függőségek mérséklése, megszüntetése annak érdekében, hogy a társadalmi visszailleszkedésük minél sikeresebb legyen.
 • A társadalmi környezet általi rossz megítélésének enyhítése.

 

CSALÁDI KÖTELÉKEK, KAPCSOLATOK

 • Az érzelmi biztonság sérüléseinek helyreállítása, kapcsolati problémáik oldásával a meglazult családi kapcsolatok erősítése, helyreállítása.
 • A felelősségük tudatosításával a gyermekekről való gondoskodás erősítése.
 • Rendezett életvitel, lakhatási körülmények javítása, rendszeres jövedelem.

 

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

 • A deprivált élethelyzetben élő projektrésztvevők pszichés problémáinak enyhítése,
 • A projekt sikeres megvalósítása érdekében pszichológiai tanácsadás nyújtása egyéni fejlesztés és csoportos keretek között.
 • Az életvezetésből, a személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása.

 

SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐI ALAPISMERETEK

 • Korszerű informatikai felhasználói szintű ismeretek elsajátítása.
 • Az ügyintézéseikben, az álláskeresésükben, a tanulásban tudjanak új ismeretekhez, segédanyagokhoz hozzáférni.

 

FOGLALKOZTATÁS

 • A hajléktalan személyek munkába állásának támogatása, munkaerőpiacon való elhelyezkedésük segítése.
 • A foglalkoztatás célja az, hogy a projektrésztvevők a rendszeres munkavégzéssel a megélhetést, az önálló életvitelt biztosító jövedelemhez jussanak.
 • Képesek legyenek az önellátásra, ez segítse a családba és társadalomba való eredményes visszailleszkedésüket.

 

MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÁS

 • A projektrésztvevők a jelen helyzet munkaerő–piaci lehetőségeiben tájékozottak legyenek.
 • Magabiztosan jelenjenek meg állásinterjúkon. A munkahelyi szokásokat és illemszabályokat az alkalmazás szintjén sajátítsák el.
 • Bizonytalansági faktorok csökkentése.
 • Tisztában legyenek munkavállalói jogaikkal, értsék meg a legális munkavállalás előnyeit.

 

ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK tréning

 • A sikeres munkavállalói kritériumok közül minél több tudatosítása a projektrésztvevőkben.
 • Legyenek tisztában a nyílt és rejtett álláskeresés módszereivel.
 • Ismerjék meg, használni tudják az álláskereséshez az írott és elektronikus lehetőségeket.

 

A MUNKAHELYI ADAPTÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ellenőrizni

 • A munkaerőpiactól tartósan távol levő emberek gyakorlati felkészítése a rendszeres munkavégzésre.
 • Gyakorlat, tapasztalat gyűjtése, megfeleltetés a munkahelyi elvárásoknak.
 • A (re)habilitáció fokozatos megkezdése.

 

MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATTARTÁS

 • A projektrésztvevők foglalkoztatásának, munkaerő–piaci elhelyezésének segítése.
 • Rendszeres kapcsolattartás a munkáltatókkal.
 • Munkahelyek, pozíciók felkutatása.

 

FELZÁRKÓZTATÁS, TANULÁSI TECHNIKÁK

 • Az elavult ismeretek felújítása a szakmai képzéshez, a helyes tanulási technikákkal megismerkedés.
 • Tevékenységközpontú, a tapasztalatokra építő ismeretek átadása.
 • Kooperatív tanulás és más tanulási módszerek gyakorlása, tudatosítása.

 

KÉPZÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS

 • Gyakorlatorientált szakmai képzéssel (felnőttképzés), munkaerő–piaci esélyeik növelése.
 • A szakmai elméleti ismeretek azonnali alkalmazása szakmai gyakorlatban.
 • A szakmai gyakorlatot a nyílt munkaerőpiacon szervezzük annak érdekében, hogy a munkavállalói ismereteket minél jobban elsajátítsák.

 

MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS

 • A szakképzés ideje alatt a projektrésztvevők megélhetését biztosító juttatás folyósítása.
 • A lemorzsolódás megelőzése érdekében a megélhetés támogatása.
 • A rendszeres jövedelem előnyeinek tudatosítása. (Munkavállalás.)
 • A képzésben való részvétel ösztönzése.

 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

 •  
 • Azoknak a projektrésztvevőknek, akik munkahellyel és a megélhetést garantáló rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, albérleti férőhely biztosítása (lakhatási feltétel).
 • Visszavezetés a társadalomba, az önálló életvitelhez segítség nyújtása.
 • A racionális pénzgazdálkodás, a takarékosság, a tervezés fontosságának megtapasztalása a projekt keretei között.

NYOMONKÖVETÉS, KAPCSOLATTARTÁS

 • A projektrésztvevők munkahely–megtartásának segítése, kapcsolattartás, segítségnyújtás.
 • A projekteredmények megtartásának segítése.
 • A projektrésztvevők életútjának, életvezetésének követése.

 

EREDMÉNYEK:

A projekt időszaka alatt 30 fő kapott lehetőséget OKJ–s szakképzettség megszerzésére, 23 fő pedig fél éven keresztül részesült lakhatási támogatásban. A támogatott résztvevőkön keresztül, a velük együtt költöző családtagokat is számítva, projektünk közel 50 ember lakhatási körülményeinek minőségi változásához járult hozzá.
Továbbiak: http://sarok-pont.blogspot.hu/


TÁMOGATÓINK