A Főváros települési esélyegyenlőségi programja


A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Budapest új Helyi Esélyegyenlőségi Programját

Közel egy éves előkészítő munka után, 2016. december 7-én, a Fővárosi Közgyűlés 1825/2016.(12.07.) számú döntésével, elfogadta a főváros 2017 től 2022 ig terjedő időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Program elfogadását számos civil, szakmai, szakpolitikai egyeztetés előzte meg. A Programot ide kattintva pdf formátumban letöltheti.

A Fővárosi Helyi esélyegyenlőségi program Vezetői összefoglalója

 

Az esélyegyenlőség területén 2011 óta megváltozott az önkormányzatok számára előírt feladatok tervezésének és végrehajtásának környezete, e tény azonban nem jelenti azt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak ne lennének jogszabályokból, korábban felvállalt szerződéses kötelezettségeiből vagy jövőbeli forráselérésre vonatkozó érdekeiből fakadó feladatai ezen a területen. A végrehajtás alatt lévő és a tervezett pályázati kötelezettségek miatt, illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóság ezzel kapcsolatos állásfoglalására reagálva a Fővárosi Közgyűlés határozott a Főváros 2017–22 közötti időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítéséről.
A határozat nyomán elkészült jelen program részben az esélyegyenlőséggel foglalkozói uniós irányelvekre, és a nyomukban született hazai joganyagokra, részben a főváros Budapest 2030 – Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepciójára, valamint a Budapest 2020 – Integrált Városfejlesztési Stratégia vonatkozó fejezeteire alapoz. A program elkészítésében a 2010–től 2015–ig végrehajtott, előző helyi esélyegyenlőségi program szakmai alapjaira és eredményeire is támaszkodtunk.
A Fővárosi helyi esélyegyenlőségi program (továbbiakban: FHEP) készítésével a Főváros célkitűzése, hogy Budapest rendelkezzen a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő aktuális, átfogó, a hosszú távú beavatkozási irányok meghatározását, továbbá a középtávú beavatkozási akciótervet tartalmazó, a kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportokra fókuszáló esélyegyenlőségi programmal, amely reflektál:

  • a fővárosi hátrányos helyzetű és védett tulajdonságú társadalmi csoportok helyzetére, szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeikre,
  • az egyes önkormányzati szakmai ágazatok fejlesztési terveire,
  • a horizontális esélyegyenlőségi elvek érvényre juttatására a fővárosi döntéshozatalban,
  • a hatályos ITS Antiszegregációs tervében meghatározott javaslatokra és feladat-kijelölésre, illetve
  • azokra a konkrét szempontokra és előírásokra, amelyeket az Európai Uniós pályázatok hatályos Esélyegyenlőségi Útmutatói tartalmaznak.

A program elkészítése során a Budapest Esély néhány szakértője foglalkozott a szakmai anyagok összegyűjtésével, szerkesztésével, és társadalmi egyeztetésre való előkészítésével. A fejezetek végső formája széles körű társadalmi egyeztetés eredménye, amely két ütemben zajlott. A helyzetfelmérés és problémafeltáró fejezetek egyeztetésére 2016 tavaszán, míg a stratégiai részek egyeztetésére ugyanez év őszén került sor. Az egy–egy hónapig tartó online egyeztetés mellett összesen 7 egyeztető napot tartottunk, egyet a kerületek, öt alkalmat a fővárosi társadalmi szerveztek számára, míg külön alkalommal a Migrációs Kerekasztal résztvevőit hívtuk össze. Az egyeztetésre minden kerület esélyegyenlőségi referense, több mint 300 civil szervezet volt hivatalos, az egyeztetés során összegyűjtött véleményeket a Budapest Esély szakértői építették be az anyagba.

Az így elkészült FHEP három fő fejezetet tartalmaz. A Bevezető c. fejezet rámutat az esélyegyenlőségi program szükségességére és hasznára, számba veszi az anyag készítése során használt szakmai és jogszabályi alapokat, ezen belül részletesen kitér a hosszú távú városfejlesztési koncepcióból és a kapcsolódó középtávú stratégiából következő célokra és alapelvekre. E mellett a fejezet beszámol az előző időszak előrehaladásáról, legfontosabb eredményeiről, és jelen FHEP készítésének folyamatáról is. A Helyzetfelmérés és problémafókusz c. fejezet két nagyobb egységből áll. Az aktuális FHEP helyzetfelmérése az előző időszak hat veszélyeztetett célcsoportját a mélyszegénységben élők, a migránsok és a szexuális és nemi kisebbségek csoportjaival kiegészítve elemzi, e mellett kitér a budapesti lakosság némely általános demográfiai és társadalomstatisztikai mutatójának elemzésére is, így a népesedési, képzettségi, foglalkoztatási és egészségügyi mutatókra. A fejezet második fele a helyzetfeltárás alapján ragadja meg az ágazati és célcsoport szinten jelentkező legégetőbb problémákat. A Stratégia c. fejezet a célcsoportokat érintő, országosan általános és a fővárosi problémagócokra egyaránt hangsúlyt helyez, ugyanakkor a beavatkozási irányok meghatározásakor a Fővárosi Önkormányzati hatáskörbe tartozó fő problémákra fókuszál. A fejezetben megfogalmazott középtávú beavatkozási irányok egy része egy-egy ágazathoz (szociális, sport, kulturális, egészségügyi, városüzemeltetés, –fejlesztés), más részük több ágazathoz kötődik, e mellett az anyag horizontális beavatkozásokat, illetve a kerületek számára javaslatokat is kínál. A középtávú beavatkozási irányokból következő egyéves cselekvési program első, 2017-re vonatkozó tervét a melléklet tartalmazza.

 


 

Budapest 2030 – hosszú távú városfejlesztési koncepció Budapest új, 2030-ig szóló, hosszú távú városfejlesztési koncepciójához hasonlóan részletes, komplex helyzetelemzés harminc éve nem készült a fővárosban. A több mint kétszáz oldalas anyag konkrét, gyűjtött és feldolgozott adathalmazon alapul, a fejlesztés irányait és céljait határozza meg.
A Koncepciót, melynek esélyegyenlőségi részfejezete is van, a Fővárosi Közgyűlés elfogadta.

A Koncepció Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott dokumentációja az alábbi linkről letölthető:
Városfejlesztési koncepció Budapest 2030


A Fővárosi települési esélyegyenlőségi program, mint elveiben és módszertanában követendő jó gyakorlat 2011-ben bekerült az Európai Bizottság által kiválasztott legjobb európai gyakorlatok közé, és megjelent az Compendium on Practice on Non-discrimination/ Equality Mainstreaming (Összefoglaló európai antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi gyakorlatokról) című kötetben. A kötet angol nyelven Rólunk és About us menüpontjainkban letölthető.Elkészült a fővárosi civil szervezetek esélymegerősítő jó gyakorlatainak gyűjteménye
(Esélyegyenlőségi almanach)

"A "Budapest-több, mint esély!" fővárosi esélyegyenlőségi programhoz kapcsolódóan, elkészült a több, mint 80 fővárosi civil szervezet, több száz esélymegerősítő szolgáltatását, kezdeményzését tartalmazó gyűjtemény.

A gyűjtemény hivatalos bemutatása, a nyomtatott kiadványok tiszteletpéldányainak átadása várhatóan 2011. június 24-én, szakmai rendezvény keretében valósul meg. A rendezvénnyel kapcsolatos részleteket a későbbiekben a www.pestesely.hu honlapon közzétesszük. A kiadvány elektronikus formában innen letölthető (14,4 Mb). (A letölthető kiadványban, annak mérete miatt, a nyomtatott kiavdányhoz képest, a grafikai elemek, logók csökkentett felbontásban, gyengébb minőségben találhatók meg)."Arhivum>


TÁMOGATÓINK